ЗГУРТАВАНЬНЕ БЕЛАРУСКАЙ ШЛЯХТЫ

БІБЛІЯГРАФІЯ ПА ГЕНЕАЛЁГІІ ШЛЯХЕЦКІХ РОДАЎ, ПРОЗЬВІШЧЫ ЯКІХ ПАЧЫНАЮЦЦА НА «Ґ».


ҐЕДЫМІНАВІЧ.
Князі, дынастыя Вялікіх Князёў.

1. Dowgird S. z Pagowia. Genealogia albo opisanie książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego Macieja Stryjkowskiego. Lubcz, 1626.
2. Stadnicki K. Synowie Gedymina // Bibl. Nauk. Zakładu im. Ossol. 1847. T. 1, z. 2, 6. T. 2, z. 2-4.
3. Stadnicki K. Synowie Gedymina. T. I. Monwid-Narymunt-Jawnuta-Koryat. (Na karcie tyt.: Wyd. 2, przerob. i popr.). Lwów, 1849. 111, [1], LXVIII s.
4. Stadnicki K. Synowie Gedymina. T. II. Lubart Xiążę Wołyński. Lwów, 1853. [4], 269, [3], XXXI s., 4 k. tabl.
     Рэц.: Österreichische Blätter für Literatur und Kunst. 1854. 2 студзеня. (Фрагмент у перакладзе на польскую - Dzien. Lit. 1854. Nr. 1).
5. Stadnicki K. Olgierdowicze // Bibl. Ossol. T. 5-9. 1864-1866.
     Рэц.: Dzien. Lit. 1864. Nr. 33.
6. Stadnicki K. Bracia Władysława-Jagiełły Olgierdowicza, króla Polski, wielkiego Xięcia Litwy. Jako dalszy ciąg «Synów Giedymina». Z tablicami genealogicznymi. Lwów, 1867. VIII, 416 s.
     Рэц.: Łoziński W. Dzien. Lit. 1867. Nr. 51; Słowo. Lwów. 1868. Nr. 20-32; Bartoszewicz J. Bibl. Warszaw. 1869. T. 4.
7. Stadnicki K. Dodatki i poprawki do dzieła Bracia Władysława-Jagiełły i Olgierda. Lwów, 1868.
8. Stadnicki K. Olgierd i Kiejstut, synowie Gedymina, w. Xięcia Litwy. Lwów, 1870. [3], 213, XXI, [1] s.
     Рэц.: Zakrzewski W. Dzien. Lit. 1870. Nr. 7.
9. Stadnicki K. Dodatki i poprawki dalsze do dzieł: «Bracia Władysława-Jagiełły» i «Olgierd i Kiejstut», wydanych we Lwówie. Lwów, 1873.
10. Stadnicki K. Synowie Gedymina wielko-władcy Litwy // Rozprawy i Sprawozdania z Pos. Wydziała Historyczno-Fiłozoficznego Akademii Umiejetności. T. 3. Kraków, 1875.
11. Stadnicki K. Synowie Gedymina wielko-władcy Litwy. Kraków, 1875.
12. Stadnicki K. Korijat Gedyminowicz i Korijatowicze // Rozprawy i Sprawozdania z Pos. Wydziała Historyczno-Fiłozoficznego Akademii Umiejetności. T. 7. Kraków, 1877. S. 1-146.
13. Stadnicki K. Korijat Gedyminowicz i Korijatowicze. Kraków, 1877.
14. Stadnicki K. Synowie Gedymina wielko-władcy Litwy: Monwid-Narymunt-Jawnuta-Koriat. Wyd. nowe przerobione i powiększone. Lwów, 1881. 272 s.
15. Wolff J. Ród Gedymina. Dodatki i poprawki do dzieł Hr. K.Stadnickiego «Synowie Gedymina», «Olgierd i Kiejstut» i «Bracia Władysława Jagiełły». Kraków, 1886. VIII, 171, [1] s.
     Р 17810; Б 9/5271
     Рэц.: Prochazka A. Kwartalnik Historyczny. T. I. 1887. S. 327- … .
16. кн.Голицин Н.Н. Родословная роспись потомства Гедимина (до князя Михаила Ивановича Голицы). Санкт-Петербург, 1889. 128 с.
17. [кн.Голицын Н.Н.]. Родословная летопись потомства князей Литовских (от Гедымина до князя Михаила Ивановича Голицы). 1891. 134 с.
18. [кн.Голицын Н.Н.]. Родословная летопись потомства князей Литовских (от Гедымина до князя Михаила Ивановича Голицы). 1896.
19. Любавский М.К. О распределении владений и об отношениях между великими и другими князьями Гедиминова рода в XIV и XV вв. // Издания Московского исторического общества. 1896. Т.1. С. 68-98.
20. Смольянинов В.Н. Материалы для родословия князей Гедиминовичей // Летопись Историко-родословного общества в Москве. 1905. Вып. 4. Отд. 1. С. I-XII, 1-23.
21. Смольянинов В.Н. Материалы для родословия князей Гедиминовичей. Москва, 1905. 12, 23 с.
22. Chodynicki K. Geneza dynastji Giedymina // Kwartalnik Historyczny. 1926. T. XL. Nr. 4. S. 541-566.
23. Zajączkowski S. Przyczynki do hipotezy o pochodzeniu dynastji Giedymina ze Żmudzi // Ateneum Wileński. 1927. T. IV. Nr. 13. S. 392-416.
24. Puzyna J. Narymunt Gedyminowicz // Miesięcznik Heraldyczny. 1930. T. IX. S. 4-6, 26-28, 33-38.
25. Gumowski M. Pieczęcie księżąt litewskich // Ateneum Wileński. 1930. T. VII. Nr. 3-4. S. 684-725, 9 tabl.
26. Gumowski M. Pieczęcie księżąt litewskich. Wilno, 1930. 42 s., 9 tabl.
27. Chodynicki K. Książę Litewski na Kujawach w wieku XIV. Przyczynek do dyplomatyki i sfragistyki książąt litewskich // … 1933.
28. Kučinskas A. Gedimino dinastijos kilmė // Mūsų žinynas. Kaunas, 1934. P. 138-149, 194-204.
29. Šležas P. Ar Gediminaičiai kilę iš Žemaičių ? // Athenaeum. 6. 1935. P. 1-12.
30. Puzyna J. Kim był i jak się naprawdę nazywał Pukuwer ojciec Gedymina // Ateneum Wileński. T. 10. 1935. S. 1-43.
     Рэц.: Zajączkowski S. Kwartalnik Historyczny. T. 50. 1936. S. 304-313.
31. Puzyna J. Kim był i jak się naprawdę nazywał Pukuwer ojciec Gedymina. Wilno, 1935. 43 s.
32. Jakštas J. Naujausi Gedimino dinastijos kilmės tyrinėjimai // Lietuvos Praeitis. Kaunas, 1940. T. 1. P. 29-56.
33. Puzyna J. Początki państwowości i dynastii litewskiej według najnowszych badań // Nauka i Sztuka. 1947. T. IV. S. 152-170.
34. Веселовский С.Б. Последние уделы в Северо-Восточной Руси // Исторические записки. Т. 22. 1947. С. 101-131.
35. Охманьски Е. Гедеминовичи — «правнуки Сколомендовы» // Польша и Русь: Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII-XIV вв. М., 1974. С. 358-364.
36. Бычкова М.Е. Отдельные моменты истории Литвы в интерпретации русских генеалогических источников XVI в. // Польша и Русь: Черты общности и своеобразия в историческом развитии Руси и Польши XII-XIV вв. М., 1974. С. 365-377.
37. Бычкова М.Е. Первые родословные росписи литовских князей в России // Общество и государство феодальной России: Сборник статей посвященный 70-летию академика Л.В.Черепнина. Москва, 1975. С. 133-140.
38. Бычкова М.Е. Общие традиции родословных легенд правящих домов Восточной Европы // Культурные связи народов Восточной Европы в XVI в.: проблемы взаимоотношений Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Возрождения. М., 1976. С. 293-303.
39. Ochmański J. Gedyminowicze - «prawnuki Skolomendowy» // Ars historica. Poznań, 1976. S. 252-258.
40. Флоря Б.Н. Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в. // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978. С. 320-328.
41. Зимин А.А. Княжеская знать и формирование состава Боярской думы во второй половине XV - первой трети XVI в. // Исторические записки. Т. 103. 1979. С. 195-241.
42. Бычкова М.Е. Некоторые задачи генеалогического исследования // Вспомогательные исторические дисциплины. XIV. Л., 1983. С. 3-22.
43. Ochmański J. Gedyminowicze — «prawnuki Skolomendowy» // Ochmański J. Dawna Litwa. Studia historyczne. Olsztyn, 1986. S. 358-364.
44. Klaupa Z., Matulevičius A. Gediminiaičiai (paveikslas). Kaunas, 1989.
45. Wasilewski T. Synowie Giedymina w. ks. Litwy a następstwo tronu po nim // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia. Lublin, 1992. Vol. 45 (1990). S. 183-196.
46. Wasilewski T. Trzy małżeństwa wielkiego ksiecia Litwy Olgierda. Przyczynki do genealogii Giedyminowiczów // Kultura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandorowi Giejsztorowi w 50-lecie pracz naukowej. Warszawa, 1991. S.
47. Wasilewski T. Z dziejów dynastji Giedyminowiczów. Nowe ustalenia genealogiczne // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 1991. Nr. 5. S. .
48. Войтович Л. Генеалогія дінастій Рюриковичів і Гедиміновичів. Київ, 1992. 199 с.
49. Krupa K. Książęta Litewscy w Nowogrodzie Wielkim do 1430 roku // Kwartalnik Historyczny. 1993. Nr. 1. S. 29-46.
50. Насевіч В.Л. Генеалагічныя табліцы старадаўніх княжацкіх і магнацкіх родаў 12-18 стагоддзяў. Мінск, 1993. С. 11-15.
51. Пчелов Е.В. Общая генеалогия Гедиминовичей. Краткая родословная роспись Гедиминовичей // Род Голицыных в истории России: Материалы I Голицынских чтений 26 марта 1994 г. Б.Вяземы, 1995. С. 59-68.
52. Błaszczyk Grzegorz. Małżeństwa dynastyczne polsko-litewskie od XIII do XV wieku // Profesor Henryk Łowmiański. Życie i dzieło. Materiały z sesji naukowej poświęconej dziesiątej rocznicy śmierci Uczonego (Poznań 7-8 X 1994 r.). Poznań, 1995. S. 98-115.
     1Ба98371
53. Войтович Л. Удільні князівства Рюриковичів і Гедиміновичів у XII - XVI ст. Львів, 1996. 256 с., [тэчка] Табліці: 50 табл.
54. Tęgowski J. Kilka uwag do genealogii Giedyminowiczów // Studia Zródłoznawcze. T. 36. 1997. S. 113-116.
55. Tęgowski J. Pierwsze pokolenia Giedyminowiczów. Poznań-Wrocław, 1999. 319 s., tablice.
     Рэц.: Шаланда А. // Герольд Litherland. 2001. Год І. № 1-2. С. 121-125.
56. Юхо Я. Дынастыя Віценевічаў у Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 5. С. 46-47.
57. Чаропка В. Паходжанне і радавод вялікіх князёў літоўскіх // Беларускі гістарычны часопіс. 2001. № 5. С. 48-61; № 6. С. 42-53; 2002. № 1. С. 47-60.

Ґедымінавіч — гл. таксама Альґердавіч, Бабічаў (?), Бельскі, Варанецкі, Вішнявецкі, Галіцын, Друцкі, Друцкі-Любецкі, Друцкі-Саколінскі, Карыбутавіч, Карыятавіч, Карэцкі, Кейстутавіч, Куракін, Курцэвіч (?), Лукомскі, Любартавіч, Нарымунтавіч, Нясьвіскі (?), Палубінскі, Порыцкі, Ружынскі (?), Сангушка, Слуцкі, Трубяцкі, Хаванскі, Чартарыйскі, Чацьвярцінскі, Яґайлавіч.

© Ўладзіслаў Вяроўкін-Шэлюта, 2004.
  Згуртаваньне Беларускай Шляхты
        Гісторыя
        Сяброўства
        Статут
        Кіраўніцтва
        Асяродкі
  Сьпіс шляхецкіх родаў
        Агульны сьпіс
        Тытулаваныя роды
            Князі
            Графы
            Бароны
  Выданьні ЗБШ
        Часапіс «Годнасьць»
            1993. № 1.
            1994. № 1(2).
            1997. № 1(3).
            1997. № 2(4).
            2003. № 1(5).
        Кніжная серыя «Маёнткі і людзі»
        Альманах «Nomenclator»
  Шляхецкая энцыкляпедыя
  Бібліяграфія па генеалёгіі
            А Б В Ґ Г Д Е Ё Ж З І К Л М Н О
            П Р С Т У Ў Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
  Парады па пошуку радавода
  Спасылкі на іншыя рэсурсы
  Форум
[an error occurred while processing this directive]
  www.nobility.by © Згуртаваньне Беларускай Шляхты, 2002